(c) Të drejtat e autorit

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Tekstet, figurat, elementët grafikë, tingujt, animacionet, videot dhe faqosjet e tyre në faqet e internetit të Bosch janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera. Nuk lejohet që përmbajtja e këtyre faqeve të internetit të kopjohet, publikohet, modifikohet ose t’u vihet në dispozicion palëve të treta për qëllime tregtare. Disa faqe interneti të Bosch përfshijnë gjithashtu materiale që janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit të palëve të treta.

Të drejtat e markave tregtare dhe të drejtat e licencave

Përveç nëse tregohet ndryshe, të gjitha markat tregtare në faqet e internetit të Bosch janë marka tregtare të regjistruara. Kjo zbatohet veçanërisht për ngjitëset, etiketat e të dhënave, logot dhe simbolet e Bosch. Markat dhe elementët e dizajnit të përdorura në faqet tona të internetit janë pronë intelektuale e BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

Prona intelektuale në faqet e internetit të Bosch, si patentat, markat tregtare dhe të drejtat e autorit janë të mbrojtura. Kjo faqe interneti nuk jep lejen për të përdorur pronën intelektuale të Bosch Group (Bosch) ose të palëve të treta.

Refuzim

Ky sit është ndërtuar me saktësi maksimale. Sidoqoftë, nuk mund të garantohet korrektësia dhe saktësia e informacioneve në këtë sit. Ne nuk marrim përsipër asnjë përgjegjësi për dëmtimet që lindin direkt apo indirekt nga përdorimi i këtij siti, përveç nëse dëmtimi në fjalë shkaktohet nga sjellja dashakeqe e qëllimshme ose pakujdesia e Bosch.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve online bëhet në përputhje me masat e Nenit 14, Pika 1 e Rregullores për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Online (Rregullorja SRS); Komisioni Evropian siguron një platformë për zgjidhjen e konflikteve online, e cili mund të gjendet në http://ec.europa.eu/consumers/odr/.